ancic
CONTACTLINKS
 
1

STATUTUL ASOCIATIEI


CAPITOLUL I: DENUMIREA ASOCIATIEI SI SEDIUL.

Art.1 - Asociatia Nationala a Centrelor de Informatii pentru Cetateni (ANCIC) este constituita din reprezentanti ai institutiilor publice in care s-a constituit un CIC ori un compartiment a carui activitate este similara sau complementara, si din persoane fizice din aceste compartimente.

Art.2 - ANCIC este o asociatie profesionala, apolitica, neguvernamentala, organizata ca persoana juridica romana, de drept privat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legii romane si ale prezentului statut.

Art.3 - Sediul ANCIC este in Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3.

Art.4 - ANCIC va functiona pe o durata nelimitata.

CAPITOLUL II: SCOPUL ASOCIATIEI.

Art.5 - Scopul asociatiei este de a sprijini activitatea Centrelor de informatii pentru cetateni (CIC) sau a compartimentelor a caror activitate este similara sau complementara, din cadrul APL sau altor institutii publice, de a reuni resursele umane si materiale ale acestora in vederea imbunatatirii si dezvoltarii activitatii lor si de a sprijini autoritatile ori institutiile publice pentru crearea unor astfel de structuri.

CAPITOLUL III: OBIECTIVELE ASOCIATIEI.

Art.6 Asociatia are ca obiective:

a. functionarea intr-o retea a CIC-urilor sau a compartimentelor a caror activitate este similara sau complementara
b.acordarea de consultanta in vederea infiintarii si organizarii de noi centre, implicarea in activitatea de formare continua a personalului din CIC-uri ori compartimente a caror activitate este similara sau complementara
c reprezentarea si promovarea intereselor personalului care lucreaza intr-un CIC sau in compartimente a caror activitate este similara sau complementara, in raporturile cu autoritatile administratiei centrale, locale, organizatii neguvernamentale si terti ;
d. incurajarea si promovarea transparentei decizionale in administratia publica locala ;
e. imbunatatirea comunicarii atat cu autoritatile publice locale cat si cu cetatenii;
f. cooperarea cu autoritatile locale ori cu asociatiile legal constituite ale acestor autoritati ;
g. utilizarea ANCIC pentru a face cunoscuta activitatea administratiei locale: programe, proceduri, metode, rapoarte, informatii care sa ajute la imbunatatirea activitatii din acest domeniu ;
h. afilierea, asocierea ori cooperarea cu alte organizatii din tara sau din strainatate cu activitati compatibile cu cele ale Asociatiei;
i. crearea unei baze de date si informatii proprie Asociatiei .
j. promovarea proiectului CIC si in alte tari

CAPITOLUL IV: METODE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR

Art.7 ANCIC va utiliza urmatoarele metode de atingere a obiectivelor propuse:

a. crearea de materiale informative ale ANCIC care se vor distribui atat membrilor asociatiei cat si persoanelor fizice sau juridice interesate;

b. utilizarea Centrelor de Informatii pentru Cetateni si a compartimentelor a caror activitate este similara sau complementara pentru raspandirea informatiilor esentiale despre alte CIC-uri si ANCIC;

c. schimburi de experienta, instruire si planificare de perspectiva; stagii de instruire in tara si in strainatate;

d. organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri sau alte activitati prin care sa se realizeze obiectivele ANCIC;

e. stabilirea si aplicarea unui sistem de stimulare pentru CIC-urile si compartimentele a caror activitate este similara sau complementara si pentru personalul lor, care au inregistrat performante deosebite la nivelul structurilor proprii si ale Asociatiei;

f. furnizarea din oficiu sau la cerere, de servicii specializate

g. programe de instruire pentru formarea de instructori si consultanti certificati

h. organizarea de inatalniri cu reprezentantii societatii civile, ai comitetelor consultative cetatenesti, cu alte structuri asociative care promoveaza formele de participare democratica, politicile de informare, consultare si participare a cetatenilor la rezolvarea problemelor comunitatilor locale;

i. asistenta si consultanta consiliilor locale/judetene, ori altor institutii publice pentru crearea de noi Centre de informatii pentru cetateni;

j. organizarea activitatilor de lobby si advocacy

k. alte forme si mijloace stabilite de Adunarea Generala sau Comitetul Director

CAPITOLUL V: MEMBRII ASOCIATIEI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

Art.8 (1) - Membrii fondatori ai asociatiei sunt persoane fizice si juridice, reprezentanti ai autoritatilor locale consilii judetene, municipale si comunale si ai CIC-urilor, resp. compartimente a caror activitate este similara sau complementara cu CIC, care adera la Asociatie si respecta prezentul statut.

(2) Pot deveni membrii ai asociatiei:

- persoane juridice in care s-a constituit un CIC ori un compartiment a carui activitate este similara sau complementara, care adera la Asociatie si consimt sa respecte statutul acesteia.

- persoanele fizice din cadrul institutiilor publice, care isi desfasoara activitatea intr-un CIC ori intr-un compartiment a carui activitate este similara sau complementara, care adera la Asociatie si consimt sa respecte statutul acesteia.

(3) Membrii de onoare ai Asociatiei pot fi personalitati din tara sau din strainatate care s-au distins prin contributia adusa la realizarea scopurilor asociatiei;

Art. 9 - Dobandirea calitatii de membru se poate face prin aprobarea cererii de aderare de catre Comitetul Director si validarea acesteia de catre Adunarea Generala.

Art.10 - Comitetul Director poate respinge cererea de aderare formulata de o persoana fizica ori juridica, motivandu-si in scris decizia.

Art.11 - Adunarea Generala poate oferi, prin consens, la propunerea Comitetului Director, statutul de membru de onoare oricarei persoane care a contribuit semnificativ la dezvoltarea Asociatiei sau la realizarea scopului si obiectivelor sale.

Art.12 - Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza prin decizia Comitetului Director in caz de retragere la solicitarea scrisa, expresa, a membrului Asociatiei.

Art.13 - Excluderea poate fi hotarata numai de catre Adunarea Generala si numai pentru incalcarea flagranta a statutului astfel:

refuzul repetat si nemotivat de a participa la 2 sesiuni ordinare consecutive;

neplata cotizatiei anuale timp de 2 ani, de la data expirarii termenului stabilit prin hotararea Adunarii Generale ;

alte situatii deosebite, constatate de Comitetul Director si propuse spre validare Adunarii Generale.

Art.14 - Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept patrimonial asupra Asociatiei.


Art.15 - Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi :

sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;

sa ia parte la intocmirea materialelor de la ordinea de zi si sa participe la dezbateri;

sa solicite, motivat, includerea pe ordinea de zi a Adunarilor Generale si a altor probleme decat cele anuntate ;

sa solicite si sa primeasca sprijin pentru solutionarea unor probleme deosebite;

sa fie informati asupra documentelor emise de Adunarea Generala, Comitetul Director sau presedintele Asociatiei

sa participe si sa beneficieze de activitatile specifice desfasurate de Asociatie, respectand scopul si obiectivele acesteia;

sa utilizeze baza de date si informatii ale Asociatiei.

Art.16 - Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii :

sa respecte prevederile prezentului statut, hotararile Adunarii Generale si deciziile Comitetului Director ;

sa participe la Adunarile Generale

sa contribuie la realizarea obiectivelor Asociatiei, in conditiile stabilite de Adunarea Generala

sa achite cotizatia stabilita de Adunarea Generala, pana la 31 octombrie a fiecarui an ;

sa apere interesele si patrimoniul asociatiei.

CAPITOUL VI: ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.17 - Organele de conducere ale Asociatiei sunt:

Adunarea Generala;

Comitetul Director;

Comisia de cenzori

ADUNAREA GENERALA

Art.18 - Adunarea Generala este forul suprem de conducere al asociatiei si se compune din totalitatea membrilor, persoane fizice si juridice, ale Asociatiei.

Art.19 - Adunarea Generala se intruneste anual, in sedinta ordinara la convocarea Comitetului Director sau a unei treimi din membrii asociatiei, cu precizarea locului, a datei de desfasurare si a ordinii de zi a acesteia si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie.

Convocarea trebuie de asemenea sa cuprinda proiectul ordinii de zi si va fi comunicata membrilor asociatiei cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale ordinare.

Prin exceptie de la dispozitiile alin. precedent, in situatii de urgenta, Comitetul Director va convoca Adunarea Generala extraordinara cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii acesteia.

Art.20 - Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

aproba, modifica si completeaza statutul Asociatiei ;


stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei ;


aproba anual si modifica ori de cate ori este necesar, la propunerea Comitetului Director, bugetul de venituri si cheltuieli, precum si contul de incheiere a exercitiului bugetar ;


aproba cotizatiile la care sunt obligati membrii asociatiei, la propunerea Comitetului Director


valideaza admiterea si aproba excluderea membrilor asociatiei, la propunerea Comitetul Director


alege direct de functii si revoca membrii Comitetului Director si Comisia de cenzori


aproba si revoca lista membrilor supleanti pentru Comitetul Director;


aproba atributiile Comitetului Director, analizeaza si coordoneaza activitatea acestuia;


alege si revoca cenzorii sau comisia de cenzori si analizeaza si controleaza activitatea de control financiar a Asociatiei;


evalueaza si aproba anual raportul de activitate ANCIC privind realizarea obiectivelor


evalueaza activitatea Comitetului Director


acorda calitatea de membru de onoare persoanelor care au contribuit semnificativ la dezvoltarea asociatiei sau la realizarea scopului si obiectivelor sale;


hotaraste asupra dizolvarii sau lichidarii Asociatiei cu votul unei majoritati de 2/3 din numarul total al membrilor;


hotaraste cu privire la colaborarea, cooperarea, infratirea, aderarea sau asocierea la alte organizatii sau institutii din tara si din strainatate in vederea realizarii scopului sau;


poate hotari asocierea cu una sau mai multe persoane juridice in vederea constituirii unei uniuni sau federatii;


indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul statut.


Art.21 - Adunarea Generala este statutara daca sunt prezenti jumatate plus unul din numarul membrilor care o compun.

Membrii persoane juridice vor participa prin reprezentantii lor legali sau imputerniciti.

In exercitarea atributiilor sale, Adunarea Generala emite hotarari.

Toate hotararile se vor lua cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti, cu exceptia hotararii de dizolvare a Asociatiei, cand se cere votul a 2/3 din numarul tuturor membrilor care compun asociatia.

COMITETUL DIRECTOR

Art.22 - Comitetul Director este organul executiv al Asociatiei ales de Adunarea Generala din randul membrilor sai, pe o perioada de 3 ani. Este format din 1 presedinte, 1 vicepresedinte, 5 membri si 3 membri supleanti.

Art.23 - Comitetul Director alege dintre membrii sai, prin vot secret, 1 secretar care asigura desfasurarea activitatii curente in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului statut.

Art.24 - Mandatul membrilor Comitetului Director este de 3 ani.

Art.25 - Comitetul Director se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, adoptand decizii si alte documente cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti la intalnire.

Convocarea Comitetului Director se face cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintelor, iar in situatii de urgenta cu cel putin 3 zile inainte.

Convocarea se face in scris de catre presedinte sau vicepresedinte, precizandu-se ordinea de zi , data, ora si locul desfaturarii sedintei.

Art.26 - Prezenta membrilor Comitetului Director la sedinte este obligatorie.

Sedintele Comitetului Director sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea membrilor sai, adica jumatate plus unu.

Sedintele sunt conduse de presedinte sau vicepresedinte.

Deciziile adoptate de Comitetul Director, in limitele legii si ale prezentului statut se comunica si sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.

Art.27 - In situatia vacantarii unui loc in Comitetul Director, acesta isi completeaza numarul cu supleantii in ordinea din lista aprobata de Adunarea Generala.

Art.28 - Comitetul Director exercita urmatoarele atributii :

convoaca Adunarea Generala, propune ordinea de zi si asigura buna desfasurare a lucrarilor;

prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei ;

ia masuri pentru executarea si realizarea controlului financiar al bugetului anual conform prevederilor legale;

administreaza patrimoniul asociatiei;

aproba politica de personal a Asociatiei;

poate contracta cu terte persoane efectuarea de lucrari sau servicii;

aproba cererile de aderare si propune spre validare Adunarii Generale noii membri;

informeaza Adunarea Generala asupra cererilor de aderare respinse

propune excluderea membrilor Asociatiei care aduc prejudicii intereselor acesteia;

numeste persoane insarcinate cu rezolvarea problemelor curente ale asociatiei si ale structurilor sale de conducere;

propune cuantumul cotizatiilor anuale

colaboreaza si coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu asociatiile autoritatilor locale din Romania si cu alte institutii publice

stabileste grupuri de lucru, dupa necesitati;

asigura realizarea drepturilor si obligatiilor Asociatiei in cadrul organismelor la care este afiliata;

indeplineste si alte atributii stabilite in prezentul statut sau de catre Adunarea Generala;

PRESEDINTELE

Art.29 - Presedintele indeplineste urmatoarele atributii :

reprezinta asociatia in raport cu alte persoane fizice sau juridice;

incheie acte juridice in numele Asociatiei, dupa consultarea Comitetului Director sau Adunarii Generale

convoaca sedintele Comitetului Director si ale Adunarii Generale;

conduce sedintele Adunarii Generale si ale Comitetului Director;

asigura executarea hotararilor Adunarii Generale si ale deciziilor Comitetului Director;

exercita atributiile care revin Asociatiei in calitate de persoana juridica;

exercita orice alte atributii daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

VICEPRESEDINTELE

Art.30 - Vicepresedintele indeplineste urmatoarele atributii:

preia atributiile presedintelui, in lipsa acestuia

primeste, prin delegare, de la presedinte, o parte din atributiile acestuia

SECRETARUL

Art.31 - Secretarul îndeplineste atributii desemnate de catre Comitetul Director.

COMISIA DE CENZORI

Art. 32 - Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului Asociatiei va fi efectuat de catre o comisie de cenzori aleasa de Adunarea Generala dintre membrii sai, pe o durata de 3 ani.

Comisia de cenzori este alcatuita din 3 membri din care unul este presedintele comisiei. Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori.

Art.33 - Comisia de cenzori are urmatoarele atributii :

verifica modul de administrare si gestionare a patrimoniului Asociatiei;

intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale ;

participa, fara drept de vot, ca invitat la sedintele Comitetului Director ;

indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, statut sau stabilite de Adunarea Generala.

CAPITOLUL VII: PATRIMONIUL ASOCIATIEI.

Art.34 - Patrimoniul asociatiei este constituit din:

cotizatiile membrilor, stabilite de Adunarea Generala;

bunuri mobile si imobile

donatii, subscriptii, subventii si sponsorizari de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate;

dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legii ;

venituri realizate din contractarea serviciilor si din derularea unor programe de finantare, precum si din alte activitati, potrivit legii si prezentului statut.

sume obtinute din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau din bugetul de stat.

Art.35 - Asociatia poate desfasura activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in legatura cu scopul si obiectivele sale.

Art.36 - Administrarea si gestionarea patrimoniului ANCIC sunt reglementate potrivit prevederilor legale si ale prezentului statut.

CAPITOLUL VIII: DIZOLVAREA

Art.37 - Asociatia se dizolva prin :

a) hotararea Adunarii Generale

b) hotarare judecatoreasca in urmatoarele cazuri:

cand scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice ;

cand Asociatia urmareste alt scop, decat cel pentru care s-a constituit ;

cand asociatia a devenit insolvabila.

CAPITOLUL IX: LICHIDAREA

Art.38 - In cazul dizolvarii, lichidarea patrimoniului se face de Comitetul Director sau de persoanele anume desemnate de Adunarea Generala. Bunurile rezultate in urma lichidarii patrimoniului se doneaza la alte asociatii.

Art.39 - In cazul dizolvarii prevazute la art.37 lit.b, lichidatorii vor fi numiti prin hotarare judecatoreasca.

Art.40 - In cazul dizolvarii potrivit prevederilor art.38 lichidatorii, autorizati in conditiile legii, vor fi numiti de Adunarea Generala sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.

Art.41 - Mandatul Comitetului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorului in conditiile art.37 lit. a si b.

Art.42 - Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrul si alte acte ale Asociatiei, indeplinind mandatul sub controlul cenzorilor.

Fata de asociatie, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art.43 - Formalitatile privind publicitatea lichidarii si radierii asociatiei sunt in sarcina lichidatorilor, conform legii.

Art.44- Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul fundatiilor si asociatiilor .

CAPITOLUL X: DISPOZITII FINALE.

Art.45 - In lipsa unor dispozitii statutare suficiente pentru organizarea asociatiei si reglementarea raporturilor acesteia cu membrii se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art.46 - Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara din data de 21.11.2003 desfasurata la Sibiu.


 
cerc Prezentare
cerc Statut
cerc Colegiul director
cerc Membrii
cerc Asociere
cerc Adunari generale
 
 
Cauta în site: