Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni

MANUALUL
CIC

Capitolul II . Crearea unui Centru de informații pentru cetățeni


[ inapoi ]


Exemple

Exemplu de Hotărâre a unei autorități locale privind înființarea unui Centru de Informații pentru cetățeni ( Consiliul Local Bistrița )

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E
privind infiintarea "CENTRULUI DE RELATII PUBLICE"
in cadrul Primariei municipiului Bistrita
cu asistenta CHEMONICS (SUA)

   

Consiliul local al municipiului Bistrita s-a intrunit in sedinta ordinara in prezenta a 21 consilieri;

având in vedere:

referatul nr.4304/13.03.1998 al Primariei municipiului Bistrita prin care se propune infiintarea unui centru de relatii publice;

actul nr.4304/23.02.1998 prin care CHEMONICS se angajeaza sa acorde asistenta tehnica de specialitate pentru infiintarea centrului;

avizul favorabil nr.4304/23.03.1998 al comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

avizul favorabil nr.4304/19.03.1998 al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea drepturilor omului, culte, probleme ale minoritatilor, relatii cu cetatenii;

prevederile art.20(2) lit."d" si "e", art.20(3) si art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

H O T A R A S T E:

ART.1. - Se aproba infiintarea Centrului de Relatii Publice, serviciu public in cadrul Primariei municipiului Bistrita.

ART.2. - Se aproba suportarea din bugetul anului 1998 a cheltuielilor ocazionate de infiintarea centrului ce va functiona in cladirea Primariei, la parter, intrarea din Piata Centrala, nr.6.

ART.3. - Scopul si obiectivele centrului sunt prevazute in Proiectul de infiintare a Centrului de relatii publice, prevazut in anexa la prezenta hotarare. Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4. - Pana la modificarea organigramei si a statutului de functii al Primariei functionarea centrului va fi asigurata de personalul existent.

ART.5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul municipiului Bistrita.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Chereji Adrian Florin

Bistrita la 23.03.1998
Nr.25
Adoptata cu 17 voturi

 


[sus]