Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul III . Managementul unui CIC.


[ inapoi ]


Exemple

Crearea Colegiului Consultativ Cetățenesc al Consiliului Județean Sibiu - documentele ce reglementează funcționarea acestuia:

Actul de constituire al Colegiului Consultativ Cetățenesc

În cadrul programului de înființare al Centrului de informații pentru cetățeni, ca urmare a recomandărilor reprezentanței Chemonics și a Agenției pentru Dezvioltare a Statelor Unite (U.S.A.I.D.), în ziua de 13 iunie 1997 s-a constituit Colegiul consultativ cetățenesc al Centrului de informații pentru cetățeni.

La ședința de constituire au participat :

  • D-na Judie Kesson – din partea Chemonics International
  • D-l Bob Overstreet – din partea Chemonics Int.- U.S.A.I.D.
  • D-l vicepreședinte Ioan Vraciu – Consiliul județean Sibiu
  • D-l vicepreședinte Nicolae Cosma – Consiliul județean Sibiu
  • D-l secretar Andrei Polefka – Consiliul județean Sibiu
  • Directorii și directorii adjuncți ai direcțiilor de specialitate ale Consiliului județean Sibiu
  • Reprezentanți ai cetățenilor.

În urma discuțiilor purtate s-a ales Colegiul consultativ cetățenesc care este format din lideri neoficiali de opinie ai grupurilor sociale reprezentative pentru structura socială a comunității județului Sibiu, în componența conformă cu tabelul anexă.

Ca principii și modalități de lucru s-au stabilit următoarele :

 • Colegiul consultativ cetățenesc se află în raporturi de cooperare cu organele publice, iar Consiliul județean este garantul acestei instituții în raporturile cu organele autorității publice;
 • Membrii Colegiului consultativ oferă sfaturi, propuneri, semnalează probleme, fac cunoscute interesele colectivităților pe care le reprezintă, fiind purtătorii de cuvânt ai cetățenilor în raporturile lor cu administrația județeană;
 • Împreună cu membrii echipei de coordonare a C.I.C., analizează informațiile deținute și studiază posibilitățile de soluționare a problemelor din domeniile vizate;
 • Raporturile care se stabilesc între Consiliul județean Sibiu și Colegiul consultativ cetățenesc sunt raporturi neinstituționalizate juridic, ele bazându-se pe disponibilitatea și dorința autorității publice de a accepta un partener de dialog egal interesat de viața cetățenilor. Această relație va fi statuată printr-un acord, declarație de principii, încheiată între Consiliul județean și Colegiul Consultativ;
 • Oferă ocazia de exprimare a unor puncte de vedere care altfel nu ar fi auzite (ex. problemele bătrânilor, persoanelor handicapate și ale tineretului);
 • Colegiul consultativ cetățenesc al C.I.C. reprezintă o posibilitate de rezolvare a problemelor existente sau potențiale într-o atmosferă de deschidere și transparență;
 • Permite implicarea persoanelor calificate din afara administrației publice și vieții politice care altfel nu doresc să concureze la ocuparea funcțiilor publice;
 • Colegiul Consultativ Cetățenesc este format din 17 membrii al căror mandat durează 12 luni, iar componența Colegiului consultativ poate fi modificată de comun acord și în mod democratic.
 • Colegiul consultativ se întâlnește în ședințe de lucru de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie pentru soluționarea unor probleme stringente.

Președinte

Ing. Nicolae Nan

 

Regulamentul Colegiului Consultativ Cetățenesc

Colegiul consultativ cetățenesc este un grup de 17 persoane, având calitatea generică de “cetățeni”, egali între ei și în fața autorităților, reprezentativi pentru structura socială a comunității (demografică, etnică, confesională profesională ș.a.), și care este implicat în structura lanțului informațional pe care îl determină Centrul de informații pentru cetățeni.

Colegiul consultativ cetățenesc este o structură cu caracter obștesc, ai cărei membrii participă în mod voluntar la culegerea și transmiterea informațiilor între cetățeni și Centrul de informații, la perfecționarea mijloacelor de schimb informațional, la diversificarea ariei de cuprindere a băncii de date și căilor de comunicare intercomunitară.

Membrii colegiului consultativ oferă sfaturi, fac propuneri, semnalează probleme, fac cunoscute interesele colectivităților pe care le reprezintă fiind purtătorii de cuvânt ai cetățenilor în raporturile lor cu funcționarii publici și administrația județeană . Împreună cu membrii echipei de coordonare a Centrului de informații, analizează informațiile deținute și studiază posibilitățile de soluționare a problemelor din domeniile vizate și fac propuneri pentru rezolvarea acestora..

Colegiul consultativ se află în raporturi de cooperare cu organele publice, iar Consiliul Județean este garantul acestei instituții în raporturile cu organele autorității publice, precum și al continuității activității sale, indiferent de etnia, religia sau opțiunea politică a membrilor săi.

În colegiu sunt admise persoane care au un puternic sentiment al apartenenței la comunitate și oferă, datorită ținutei morale, credibilitate mesajului transmis dinspre și înspre cetățean.

Membrii colegiului au răspunderea morală în fața comitetului pentru felul în care participă la activitatea colegiului și la dinamizarea celei desfășurate de Centrul de informații. Ei pot fi sancționați doar de colegiu, cu majoritatea simplă a votului membrilor, prin atenționare sau excludere din colegiu, în situația în care :

  • sunt deformate informațiile în scopul dobândirii de foloase în orice fel ;
  • sunt folosite practici nedemne în raporturile cu autoritățile publice sau cu cetățenii ;

  • nu justifică prin activitate riguroasă, constantă și constructivă, calitatea de membru al acestui colegiu .

Colegiul consultativ stabilit la construirea Centrului este format din 17 membrii, din care :

  • 1 președinte pentru o perioada de 12 luni
  • 16 membrii pentru o perioadă de 12 luni

După terminarea termenelor mai sus menționate, perioada unui viitor mandat va fi tot de 12 luni.

Persoanele care doresc, pot candida pentru un număr nelimitat de mandate.

Locurile devenite vacante (prin retragerea sau excluderea unui membru sau prin expirarea mandatelor) sunt supuse următoarei modalități de ocupare :

  • anunțuri în presa locală ;

  • persoanele care doresc să ocupe un astfel de loc, depun o cerere comisiei de selecție, cerere prin care se prezintă și își motivează intenția de a candida pentru ocuparea locului ; se pot prezenta și recomandări din partea diverselor grupuri sociale pe care le reprezintă ;

  • rezultatul selecției este făcut cunoscut publicului printr-un comunicat de presă al comisiei de selecție.

Criteriile de selecție a persoanelor care doresc să ocupe un loc vacant din componența colegiului consultativ (profesie, aptitudini, apartenența la un anumit grup social, calități personale ș.a.), se stabilesc de colegiul consultativ cu majoritate de voturi.

Comisia de selecție se constituie din 5 membrii :

  • 3 reprezentanți ai colegiului consultativ desemnați de acesta prin votul majorității

  • 1 reprezentant desemnat de echipa de coordonare

  • 1 consilier județean, acceptat de consiliul consultativ, cu votul majorității.

Pentru desfășurarea activității, consiliul este organizat pe comisii în funcție de necesități. Numărul și natura comisiilor, precum și componența nominală a acestora se poate modifica prin hotărârea colegiului, consemnată într-un proces-verbal, fiind adaptată permanent în raport cu preocupările colegiului și opțiunile personale ale membrilor acestuia

Consiliul județean asigură spațiul necesar desfășurării activităților colegiului și comisiilor sale, lucrările de secretariat și toată publicitatea necesară desfășurării activității în sensul prezentului regulament.

Regulamentul poate fi îmbunătățit sau amendat ori de câte ori este nevoie.

Regulamentul este aprobat de consiliul consultativ, cu votul majorității membrilor săi.

 

Data

Președinte

Ing. Nicolae Nan

[sus] [ inapoi ]